MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:58:54

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:PAR ATTĀLINĀTU KREDITORU SAPULČU NOTURĒŠANU

16.04.2020


PAR ATTĀLINĀTU KREDITORU SAPULČU NOTURĒŠANU

Informācija maksātnespējas administratoriem un kreditoru sapulču dalībniekiem. 

 


Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 34. panta pirmajā daļā noteikts, ka ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulci maksātnespējas procesa ietvaros var noturēt arī attālināti.


2020. gada 20. martā tika pieņemts likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk - Likums), kas stājās spēkā 2020. gada 22. martā. Savukārt2020. gada 3. aprīlī tika pieņemti grozījumi Likumā, kas stājās spēkā 2020. gada 5. aprīlī. Ar minētajiem grozījumiem Likums tika papildināts tostarp ar 34. pantu.

Likuma 34. panta pirmajā daļā noteikts, ka ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulci maksātnespējas procesa ietvaros var noturēt arī attālināti. Kreditoru sapulces norises veidu nosaka maksātnespējas procesa administrators (turpmāk - administrators), ievērojot lēmumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Savukārt šā panta otrā daļa noteic, ka administrators, sasaucot kreditoru sapulci, nosaka vienu no šādiem dalības veidiem:

1) sapulces dalībnieki piedalās un balso sapulcē klātienē;

2) sapulces dalībnieki piedalās un balso sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus; 

3) sapulces dalībnieki rakstveidā balso par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un savu balsojumu iesniedz vismaz iepriekšējā dienā pirms kreditoru sapulces norises dienas.


  

ŅEMOT VĒRĀ MINĒTO, MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS SNIEDZ ŠĀDU SKAIDROJUMU PAR AKTUĀLAJIEM JAUTĀJUMIEM, KAS ATTIECAS UZ LIKUMA 34. PANTA PIEMĒROŠANU.


[1] Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) tika norādīts, ka Maksātnespējas likums paredz, ka kreditoru sapulces norisinās klātienē. Kreditoru sapulcei Maksātnespējas likumā ir noteiktas būtiskas pilnvaras - administratora atlīdzības noteikšana, administratora atcelšanas ierosināšana, maksātnespējas procesa izdevumu atzīšana par pamatotiem, parādnieka mantas pārdošanas veidu (sk. Maksātnespējas likuma 115. panta 2.1daļu) vai pārdošanas termiņa pagarināšanu, kā arī turpmāko rīcību ar mantu, kas izslēgta no mantas padošanas plāna (sk. Maksātnespējas likuma 111. panta septīto daļu). Vienlaikus, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu, efektīvāk izmantotu procesā pieejamos līdzekļus, kā arī, lai, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktos pulcēšanās aizliegumus vai ierobežojumus, izslēgtu nepieciešamību tikties klātienē, likumdevējs paredzēja regulējumu, atbilstoši kuram kreditoru sapulces iespējams noturēt attālināti. 

Attālinātai kreditoru sapulces nodrošināšanai tiek paredzēta iespēja noturēt kreditoru sapulces, izmantojot tos elektroniskos līdzekļus, kas ļauj pieslēgties tiešsaistē, piemēram, Skype, Microsoft Teams, Zoom u.c., tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties un balsot pilnībā attālināti. Tāpat tiek paredzēta iespēja kreditoriem noturēt kreditoru sapulces rakstveidā, iepriekš nosūtot darba kārtību un izlemjamos jautājumus, nosakot datumu, līdz kuram savs balsojums jāiesniedz rakstveidā. (Likumprojekta "Grozījumi likumā „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).)


  

[2] Attiecībā uz gadījumu, kad administrators, sasaucot kreditoru sapulci, noteic, kasapulces dalībnieki piedalās un balso kreditoru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, norādām turpmāko.

[2.1] Maksātnespējas likuma 88. panta ceturtajā daļā noteikts, ka administrators ne vēlāk kā divas nedēļas pirms noteiktā kreditoru sapulces datuma iesniedz pieteikumu atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā; pieteikumā norāda kreditoru sapulces datumu, laiku un norises vietas adresi. Ņemot vērā, ka Likumā tiek paredzēti tikai papildu veidi kreditoru sapulces organizēšanas formai, proti, netiek mainīts Maksātnespējas likumā nostiprinātais regulējums par kreditoru sapulces būtību, secināms, ka administratoram ir pienākums rīkoties tāpat, ja kreditoru sapulce tiktu rīkota klātienē. Līdz ar to administratoram ir pienākums nodrošināt Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu izpildi t.sk., Maksātnespējas likuma 88. panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.

[2.2] Gadījumā, ja administrators, sasaucot kreditoru sapulci, noteic, ka sapulces dalībnieki piedalās un balso kreditoru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, Maksātnespējas kontroles dienesta ieskatā pie norises vietas ir jānorāda, ka kreditoru sapulce notiek tiešsaistē, izmantojot konkrētu programmatūru/platformu, piemēram, "Norises vieta: tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM". Vienlaikus administratoram ir jānosūta katram kreditoram precīzus pieslēgšanas rekvizītus (piemēram, uz kreditora/-u e-pasta adresi).

[2.3] Attiecībā uz kreditoru sapulces protokola sagatavošanu norādām, ka kreditoru sapulces forma (klātienē vai attālināti) neietekmē Maksātnespējas likuma 86. panta 11.-14. daļā noteiktā regulējuma ievērošanu par kreditoru sapulču protokolēšanu. Līdz ar to kreditoru sapulces vadītājs (administrators) nodrošina sapulces protokolēšanu un protokola sagatavošanu arī tad, ja tā notikusi tiešsaistes formā. ((Likumprojekta "Grozījumi likumā „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)) (Likumprojekta "Grozījumi likumā „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).)Līdz ar to administratoram ir pienākums sagatavot kreditoru sapulces protokolu dokumenta veidā, jo, neatkarīgi no kreditoru sapulces formas, kreditoru sapulces protokola sagatavošanai un iesniegšanai jāatbilst normatīvajā regulējumā noteiktajām prasībām.

 


 


[3] Attiecībā uz gadījumu, kad administrators, sasaucot kreditoru sapulci, noteic, ka sapulces dalībnieki rakstveidā balsopar sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un savu balsojumu iesniedz vismaz iepriekšējā dienā pirms kreditoru sapulces norises dienas, norādām turpmāko.

[3.1] Likumā tiek paredzēti tikai papildu veidi kreditoru sapulces organizēšanas formai, proti, netiek mainīts Maksātnespējas likumā nostiprinātais regulējums par kreditoru sapulces būtību. Līdz ar to secināms, ka administratoram ir pienākums nodrošināt Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu izpildi t.sk., Maksātnespējas likuma 88. panta ceturtajā daļa noteiktā termiņa ievērošanu un nepieciešamās informācijas norādīšanu. Vienlaikus administratoram ir pienākums norādīt Maksātnespējas likuma 88. panta piektajā daļā minēto informāciju.

[3.2]  Skaidrojošā vārdnīcā "tezaurs" ar terminu "protokols" saprot dokumentu, kurā ietverts sanāksmes, sēdes gaitas secīgs pieraksts. Ņemot vērā minēto definējumu secināms, ka kreditoru sapulces protokolu ir iespējams sagatavot tikai tad, kad kreditoru sapulce ir norisinājusies. Administratoram, organizējot kreditoru sapulci rakstveidā, ir pienākums (iespēju robežās) nodrošināt kreditoriem visu nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz konkrētu kreditoru sapulces norisi, lai kreditoriem pēc iepazīšanās ar kreditoru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, būtu iespēja formulēt savu viedokli par kreditoru sapulces lēmumu projektiem un paziņot par to administratoram vismaz iepriekšējā dienā pirms kreditoru sapulces norises dienas. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Maksātnespējas likumā noteikto regulējumu, administratoram ir pienākums informēt kreditorus par maksātnespējas procesa norisi, neatkarīgi no kreditoru sapulces organizēšanas.


  

Maksātnespējas kontroles dienesta ieskatā administratoram, organizējot kreditoru sapulci rakstveidā, ir pienākums informēt kreditorus par tās norisi, ievērojot Maksātnespējas likuma 88. panta ceturtajā daļā noteikto termiņu.

Attiecībā uz kreditoru balsu skaitīšanas procedūru norādāms, ka kreditoru sapulces organizēšanas forma neietekmē Maksātnespējas likumā nostiprināto regulējumu par kreditoru balsu skaitīšanas procedūru, līdz ar to kreditoru balsis tiek skaitītas tādā pašā kārtībā, ja kreditoru sapulce notiktu klātienē. Tādēļ Maksātnespējas kontroles dienesta ieskatā rakstveida kreditoru sapulcē tiek skaitītas to kreditoru balsis, kuri savu balsojumu ir iesnieguši vismaz iepriekšējā dienā pirms kreditoru sapulces norises dienas, balsojot rakstveidā par kreditoru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.


  

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja kreditoru sapulce tiek rīkota klātienē vai attālināti (Likuma 34. panta otrās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā), un kreditors ir balsojis pirms sapulces (Likuma 34. panta otrās daļas 3. punktā noteiktajā kārtībā), tas neliedz viņam ierasties uz kreditoru sapulci klātienē vai piedalīties kreditoru sapulcē attālināti (izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) un attiecīgi arī piedalīties balsošanā sapulcē. Šajā gadījumā kreditora iepriekš nodotais balsojums ir anulējams, un vērā ņemams kreditoru sapulces laikā nodotais balsojums.

Attiecībā uz protokola parakstīšanas procedūru norādām, ka Valsts prezidenta 2020. gada 23. marta paziņojuma Nr. 8 3. punktā norādīts, ka juridiskais formālisms kavē Satversmes mērķu īstenošanu, tādējādi administratoram, organizējot kreditoru sapulces protokola parakstīšanas kārtību, minētais jāņem vērā. Tajā pašā laikā administratoram kā savas jomas speciālistam ir jāspēj nodrošināt kreditoru sapulces protokola parakstīšanas iespēja. Vienlaikus, ja kreditoram rodas šaubas par kreditoru balsu skaitīšanas procedūras ievērošanu, administratoram ir jāizsniedz kreditoram nepieciešamā informācija (Maksātnespējas likuma 6. panta 7. punkts un 81. pants), ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. 


  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, administratoram tajos gadījumos, kad kreditoru sapulce norisinās attālināti, ir jāpārliecinās par kreditoru sapulces dalībnieku pilnvarām un identitāti.


 Informācija no lvportals.lv

Kā kreditoru sapulces protokolā norādīt attālinātas  sapulces norises vietu?

 

Ministru kabineta noteikumos “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, tāpat kā “Vadlīnijās dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai” nav noteikts, ko rakstīt kā norises vietu attālinātas sapulces gadījumā. Tas nozīmē, ka protokolētājs var minēt, piemēram, ka sapulce noritēja attālinātā kārtībā videokonferences veidā.

Dokumenta izdošanas vietas nosaukums nepieder pie obligāto rekvizītu grupas. Tas ir rekvizīts, kas jāiekļauj normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Tātad, ja kādā normatīvajā aktā (tas visdrīzāk varētu būt iekšējais normatīvais dokuments) nav noteikts, ka šim rekvizītam ir jābūt, nebūs pārkāpums, ja izdošanas vieta netiks norādīta.

VSIA “Latvijas Vēstnesis” lietvedes un arhīva pārzines Sandras Dāves ieteikumi ir šādi:

1) ja protokolam ir nosaukums, tad nosaukumā vārda “sanāksme” vai “sapulce” vietā norādīt “videokonference”, piemēram “Vadības grupas 20.04.2020. videokonference”, kas norāda, ka norises vieta ir virtuālā vide, līdz ar to protokolā nav nepieciešams norādīt norises vietu;

2) ja protokolam neveido nosaukumu, tad protokolā kā sanāksmes norises vietas nosaukumu raksta vārdu “Videokonference”.


 

 


Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?