Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

00:48:16

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par administratora eksāmena norises laiku un vietu

17.02.2020

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 6. punktam Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicē informāciju par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmena norises laiku un adresi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 32. un 33. punktu administratora eksāmens norisinās trīs daļās – katra citā dienā:
1) pirmā daļa – administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;
2) otrā daļa – praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;
3) trešā daļa – mutiskā pārbaude (administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude un strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas – un kurā uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus.

Ievērojot minēto, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka administratora eksāmena pirmā daļa norisināsies 2020. gada 19. martā, Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, 2. stāvā.

Reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst. 9:50.

Administratora eksāmena pirmā daļa sākas plkst. 10:00.

Sekmīgi nokārtota eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums, lai administratora pretendentam ļautu kārtot eksāmena otro un trešo daļu. Maksātnespējas kontroles dienests eksāmena pirmās daļas rezultātu administratora pretendentam paziņo elektroniski vienas darbdienas laikā pēc tā saņemšanas no eksaminācijas komisijas.


Maksātnespējas kontroles dienests informē administratora pretendentu, kurš ir sekmīgi nokārtojis eksāmena pirmo daļu, ka viņš var kārtot eksāmena otro daļu, norādot eksāmena otrajā daļā paredzētā uzdevuma (kāzusa) risināšanai nepieciešamos normatīvos aktus un ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu atbilstoši administratora pretendenta uzvārdam alfabēta secībā.


Administratora eksāmena otrā daļa norisināsies 2020. gada 25. martā, Hilton Garden Inn Riga Old Town hotel, Grēcinieku ielā 25, Rīgā, 1. stāva konferenču zālē.


Reģistrēšanās administratora eksāmena otrajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst. 9:50.


Administratora eksāmena otrā daļa sākas plkst. 10:00.


Savukārt administratora eksāmena trešā daļa norisināsies 2020. gada 26., 27. un 30. martā, Maksātnespējas kontroles dienestā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, 1. stāvā.


Par ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu administratora pretendentam tiek paziņots reizē ar eksāmena pirmās daļas rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 51. punktam.


Administratora pretendents, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).


Ja administratora pretendents nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.


Ja administratora pretendents neierodas uz eksāmena trešo daļu Maksātnespējas kontroles dienesta iepriekš norādītajā laikā, viņam atļauj eksāmenu kārtot pēc tam, kad pēdējais uzaicinātais administratora pretendents ir sniedzis atbildes eksāmena trešajā daļā.


Eksaminācijas komisija administratora pretendentam var atļaut kārtot eksāmena trešo daļu citam administratora pretendentam iepriekš norādītajā laikā, ja attiecīgais pretendents šajā laikā nav ieradies uz eksāmena trešo daļu.


Par palīglīdzekļu izmantošanu eksāmenā norādāms:
1) kārtojot eksāmena pirmo daļu un mutvārdu pārbaudi, administratora pretendentam ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus;
2) eksāmena otrajā daļā administratora pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri;
3) administratora pretendentam ir aizliegts eksāmena laikā izmantot saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikācijas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), sarunāties un traucēt citus administratora pretendentus.
 

 

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi