MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

13:26:08

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Par amata apliecību izsniegšanu

28.10.2019


Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 81. punktam maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amata apliecību izsniedz uz diviem gadiem, skaitot no amata apliecības izdošanas datuma. Pēc minētā amata apliecības derīguma termiņa beigām administrators iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu par jaunas amata apliecības izsniegšanu, pievienojot personas digitālo attēlu, kas atbilst šo noteikumu 75. punktā minētajām prasībām (Minēto noteikumu 82. punkts).

Lai nodrošinātu kvalitatīvu amata apliecības izgatavošanu, administratora digitālajam attēlam un administratora izskatam tajā jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 75. punktā norādītajām prasībām.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" administratora amata  apliecības izdošana ir maksas pakalpojums. Atbilstoši minēto noteikumu pielikumam cena par administratora amata apliecības izsniegšanu ir 3,50 EUR (trīs euro 50 centi).

Līdz ar to, iesniedzot Maksātnespējas kontroles dienestā digitālo attēlu, tam klāt jānorāda ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas.


Rekvizīti pakalpojuma apmaksai:

Maksātnespējas kontroles dienests

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģistrācijas Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000


Iesniegumu aicinām Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegt, nosūtot to Maksātnespējas kontroles dienesta Finanšu departamenta iepirkumu un apgādes speciālistei Ievai Spūlei, elektroniskā pasta adrese: ieva.spule@mkd.gov.lv.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?