Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

06:24:59

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099109

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Maksātnespējas kontroles dienesta informācija par finansiālo grūtību risināšanu (2. daļa)

29.08.2019


Juridiskas personas maksātnespējas process 

Maksātnespēja ir parādnieka stāvoklis, kad tā manta nav pietiekama, lai segtu visus kreditoru prasījumus, kuriem ir iestājies izpildes termiņš. Tāpēc juridiskas personas maksātnespējas procesa laikā parādnieka manta proporcionāli tiek sadalīta starp visiem kreditoriem. Maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt pats parādnieks vai kreditors, tostarp  darbinieks, kam nav izmaksāta darba alga.

Kreditors var iesniegt maksātnespējas procesa  pieteikumu, ja parādnieks – SIA vai A/S – nav nokārtojusi parādsaistības ne mazāk kā 4268 euro apmērā (ja juridiskā persona ir personālsabiedrība vai individuālais komersants, parādsaistību apmēram ir jābūt ne mazākam kā 2134 euro).

Darbinieks var iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja uzņēmums nav izmaksājis darba samaksu, kaitējuma atlīdzību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas kreditoram obligāti jābrīdina parādnieks!

Parādniekampašam jāiesniedz maksātnespējas procesa pieteikums, ja tas divu mēnešu laikā nespēj nokārtot parādsaistības, kam iestājies izpildes termiņš un parādnieks neveic aktīvas darbības, lai vienotos ar kreditoriem par parāda restrukturizāciju. Gadījumā, ja parādnieks nerisinās savas finansiālās grūtības un, nonākot maksātnespējā, neiesniegs maksātnespējas procesa pieteikumu, var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam ir jāiemaksā valsts nodeva un depozīts. Parādniekam valsts nodevas apmērs ir 70 euro,  kreditoram - 355 euro. Šeitir pieejami rekvizīti valsts nodevas samaksai. Savukārt depozīta apmērs ir divas minimālās mēnešalgas – šobrīd 860 euro. Šeit ir pieejami rekvizīti depozīta iemaksai.

Pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, uzņēmuma vadības pilnvaras tiek apturētas – tās pārņem tiesas iecelts maksātnespējas procesa administrators. Administratora galvenie pienākumi maksātnespējas procesā ir kreditoru prasījumu izvērtēšana un parādnieka mantas apzināšana un pārdošana.

Dokumentu un mantas pārņemšanai maksātnespējas procesā tiek iecelts viens vai vairāki parādnieka pārstāvji, parasti – bijušie valdes locekļi, un citas personas, kuru rīcībā varētu būt informācija par parādnieku. Parādnieka pārstāvim maksātnespējas procesā ir būtiska loma, jo viņam ir jānodrošina informācijas pār parādnieku pieejamība administratoram. Gadījumā, ja parādnieka pārstāvis nesadarbojas ar administratoru – nenodod dokumentus un/vai mantu, vai arī liek šķēršļus maksātnespējas procesa norisei, var tikt piemērota administratīvā vai pat kriminālatbildība.

Lai piedalītos maksātnespējas procesā, kreditoram ir jāiesniedz administratoram kreditora prasījums, pat tad, ja viņa pieteikums ir bijis par pamatu maksātnespējas procesu pasludināšanai un arī tad, ja starp kreditoru un parādnieku maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī norisinās tiesvedība. Kreditora prasījums ir jāiesniedz viena mēneša laikā pēc ieraksta par maksātnespējas procesa pasludināšanu izdarīšanas maksātnespējas reģistrā. Maksātnespējas reģistra ierastiem ir publiska ticamība un tas ir pieejams bez maksas.

Kreditoram pašam ir jāseko līdz, vai sadarbības partneriem nav pasludināts maksātnespējas process. Šeitir iespējams iepazīties ar maksātnespējas reģistra ierakstiem.

Ievērojot parādnieka finansiālo stāvokli, administrators sastāda parādnieka mantas pārdošanas plānu vai ziņojumu par mantas neesamību. Maksātnespējas procesa ietvaros administrators pārdod visu parādniekam piederošo mantu un izvērtē parādnieka pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas slēgtos darījumus. Ja administrators konstatē, ka parādnieks pirms maksātnespējas veicis darbības, kas bija vērstas uz mantas samazināšanu, viņam ir pienākums apstrīdēt šādu darījumu.

Maksātnespējas procesā iegūtie līdzekļi Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā tiek sadalīti starp parādnieka kreditoriem. Izņēmums ir ieķīlātās mantas pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi, kas tiek novirzīti nodrošinātajam kreditoram.

Pēc maksātnespējas izbeigšanas juridiskā persona tiek izslēgta no attiecīgā publiskā reģistra, proti, tā vairs nepastāv.

Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, tā uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Maksātnespējas kontroles dienests un tiesa.

Tiesā kreditoram ir jāvēršas, lai pārsūdzētu administratora lēmumu par sava vai cita kreditora prasījuma atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī, lai pārsūdzētu kreditoru sapulces lēmumu.

Maksātnespējas kontroles dienestā kreditoram un citai maksātnespējas procesā iesaistītajai personai ir jāvēršas, lai iesniegtu sūdzību par administratora rīcību konkrētā procesā.

Uzraudzības funkcijas īstenošanai Maksātnespējas kontroles dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt no maksātnespējas procesā iesaistītajām institūcijām un personām nepieciešamās ziņas un dokumentus par procesa norisi, saņemt maksātnespējas procesa administratora paskaidrojumus par rīcību procesā, veikt pārbaudes administratora prakses vietā, uzlikt administratoram tiesisku pienākumu, kā arī iesniegt tiesai pieteikumu par administratora atcelšanu no attiecīgā maksātnespējas procesa.

Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests pieņem lēmumus par maksātnespējīgā parādnieka darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda un depozīta izmaksu.

 

Fiziskas personas maksātnespējas process 

Fiziskas personas maksātnespējas process (FPMNP) ir paredzēts labticīgām fiziskām personām, kuras no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ vairs nav spējīgas segt vai ilgtermiņā nespēs segt savas saistības pret kreditoriem, bet vēlas atjaunot savu maksātspēju. Process nav piemērojams personām, kuras vēlas izvairīties no savu saistību izpildes, izmantojot FPMNP.

FPMNP neatbrīvo fizisko personu no tādiem prasījumiem kā uzturlīdzekļu samaksa, prasījumi no neatļautas darbības, nodrošinātā kreditora prasījumi, ja parādnieks ir saglabājis ieķīlāto mājokli, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK) un Krimināllikumā paredzētie sodi, kā arī kompensācijas par radīto kaitējumu. Personai pirms FPMNP uzsākšanas ir arī nopietni jāizvērtē, kādas ziņas ir sniegtas, ņemot aizdevumu, un vai rīcība ar piešķirtajiem kredītlīdzekļiem, kā arī rīcība ar savu mantu ir bijusi atbilstoša līguma nosacījumiem.

FPMNP pieteikumu tiesā var iesniegt tikai pats parādnieks, ja pastāv vismaz viena no šādām maksātnespējas pazīmēm:

1) nav iespēju nokārtot iestājušās parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 5000 eiro;

2) gada laikā nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 10 000 eiro.

Pieteikuma izmaksas ir valsts nodeva 70 euro apmērā (šeit ir pieejami rekvizīti valsts nodevas samaksai), kā arī depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā - šobrīd 860 euro (šeit ir pieejami rekvizīti depozīta iemaksai).

Tiesa FPMNP pasludina, ja persona pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 4. punkta izpratnē, nav individuālais komersants (pretējā gadījumā, īstenojot fiziskās personas maksātnespējas procesu, saskaņā ar Maksātnespējas likuma noteikumiem vispirms jāīsteno juridiskās personas maksātnespējas process), veikta FPMNP depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām daļām - bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiesas iecelts maksātnespējas procesa administrators pārdod visu parādniekam piederošo mantu, iegūto summu novirzot procesa izmaksu un kreditoru prasījumu segšanai. Saistību dzēšanas procedūras laikā parādnieks katru mēnesi veic kreditoriem maksājumus no regulārajiem ienākumiem saistību dzēšanas plānā paredzētajā apmērā.

Procesa ilgums ir atkarīgs no tā, vai parādniekam ir manta, ko realizēt bankrota procedūrā, un kāds ir pēc bankrota procedūras pabeigšanas atlikušo saistību apmērs.

Jāvērš uzmanība, ka fiziskās personas maksātnespējas procesā administratoram ir pienākums apstrīdēt pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas noslēgtos parādnieka darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem.

Minimālais saistību dzēšanas termiņš ir noteikts seši mēneši, bet maksimālais trīs gadi.

Ja saistību dzēšanas plāns ir izpildīts un nav citu šķēršļu (piemēram, parādnieks slēpis savus ienākumus u.c.), pēc maksātnespējas procesa izbeigšanas fizisko personu atbrīvo no maksātnespējas procesa ietvaros nesegtajām saistībām.

Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, tā uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Maksātnespējas kontroles dienests un tiesa.

Tiesā kreditoram ir jāvēršas, lai pārsūdzētu administratora lēmumu par sava vai cita kreditora prasījuma atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī, lai pārsūdzētu kreditoru sapulces lēmumu.

Maksātnespējas kontroles dienestā kreditoram un citai maksātnespējas procesā iesaistītajai personai ir jāvēršas, lai iesniegtu sūdzību par administratora rīcību konkrētā procesā.

Uzraudzības funkcijas īstenošanai Maksātnespējas kontroles dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt no maksātnespējas procesā iesaistītajām institūcijām un personām nepieciešamās ziņas un dokumentus par procesa norisi, saņemt maksātnespējas procesa administratora paskaidrojumus par rīcību procesā, veikt pārbaudes administratora prakses vietā, uzlikt administratoram tiesisku pienākumu, kā arī iesniegt tiesai pieteikumu par administratora atcelšanu no attiecīgā maksātnespējas procesa.

Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests pieņem lēmumus par depozīta izmaksu.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi