Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

18:10:23

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Informācija par Maksātnespējas kontroles dienesta veiktajām uzraudzības darbībām un konstatēto SIA “Zeus” maksātnespējas procesā

13.06.2019


Lai nodrošinātu sabiedrībai informācijas pieejamību par maksātnespējas procesiem, Maksātnespējas kontroles dienests sniedz būtiskāko informāciju par tā veiktajām uzraudzības darbībām un konstatēto SIA “Zeus” maksātnespējas procesā.

Pamatojoties uz uzraudzības ietvaros veikto maksātnespējas procesa riska izvērtējumu, kā arī Maksātnespējas kontroles dienesta 2018. gadam izvirzītās prioritātes – izmaksas un speciālistu pieaicināšana maksātnespējas procesā, 2018. gada aprīlī tika uzsākta pārbaude SIA “Zeus” maksātnespējas procesā.

Pārbaudes ietvaros maksātnespējas procesa administratora Andra Daugaviņa (turpmāk – Administrators) rīcībā tika konstatēti būtiski pārkāpumi SIA “Zeus” maksātnespējas procesā saistībā ar nesamērīgām maksātnespējas procesa izmaksām, tostarp, pieaicinot speciālistus, kā arī saistībā ar prettiesisku rīcību ar parādnieka kontā esošajiem naudas līdzekļiem. 

Maksātnespējas kontroles dienests konstatējis, ka:

1) pieteikuma sagatavošanas brīdī maksātnespējas procesa izmaksas sastādīja vairāk kā 94% no iegūtajiem līdzekļiem;

2) pieaicinātajiem speciālistiem atlīdzībās izmaksāti 82,7% (no tiem 80,92% izmaksāti vienam pakalpojuma sniedzējam) no iegūtajiem līdzekļiem;

3) neinformējot kreditorus,  Administrators no parādnieka naudas līdzekļiem izsniedzis aizdevumu trešajai personai, kā arī pārskaitījis naudas līdzekļus 40 000 euro apmērā uz personīgo bankas norēķinu kontu tajā pašā bankā, kur tie glabājās nepilnu gadu.

Ievērojot minēto, secināts, ka SIA “Zeus” maksātnespējas process  ticis izmantots pretēji Maksātnespējas likuma mērķim un attiecīgi iesniegts pieteikums tiesā par Andra Daugaviņa atcelšanu no SIA “Zeus” maksātnespējas procesa.

Šobrīd  SIA “Zeus” maksātnespējas procesā ir četri kreditori. 2018. gada decembrī SIA “Zeus” maksātnespējas procesā tika iesniegta arī kreditora sūdzība. Ņemot vērā sūdzībā minētos faktiskos apstākļus, ar Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu Administratora darbībā ir atzīti pārkāpumi. Šo lēmumu Administrators ir pārsūdzējis tiesā.

Svarīgi atzīmēt, ka administratoram maksātnespējas procesā jārīkojas kreditoru interesēs, neveicinot nepamatotu un nelietderīgu izmaksu radīšanu, tostarp, pieaicinot speciālistus darbam, kas ietilpst vienīgi administratora ekskluzīvā kompetencē.

Jāvērš uzmanība, ka SIA “Zeus” maksātnespējas procesā pieaicināto speciālistu atlīdzība tika noteikta neatkarīgi no tā, vai ar šo darbu tiks sasniegts kāds rezultāts.

Maksātnespējas kontroles dienesta pieteikums par administratora atcelšanu no SIA “Zeus” maksātnespējas procesa ir tiesas kompetencē. Minētais pieteikums tiks izskatīts š. g. 13. jūnijā vienlaikus ar administratora sūdzību par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu.

Maksātnespējas kontroles dienests vēlas uzsvērt, ka tas kā par administratoru uzraudzību atbildīgā iestāde, veic administratora rīcības izvērtējumu. Maksātnespējas kontroles dienesta izvērtējums ir balstīts pierādījumos un pušu paskaidrojumos. Maksātnespējas kontroles dienests nevērtē maksātnespējas procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, un pieņemot lēmumus, no tā norobežojas un ņem vērā vienīgi pārbaudes ietvaros konstatētos faktus.

Aptauja

Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

Noderīgi