MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

12:10:48

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Tiesības kļūt par maksātnespējas procesa administratoru un kārtot pretendenta eksāmenu ir 26 personām

03.04.2018

Šodien, 2018.gada 3.aprīlī, notiek maksātnespējas procesa administratora pretendenta eksāmena pirmā daļa – teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā. Tiesības kārtot maksātnespējas procesa administratora pretendenta eksāmenu ir 26 personām.

9.aprīlī notiks eksāmena 2.daļa – praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā, savukārt no 10. līdz 13.aprīlim tiks organizēta 3.daļa, kurā mutiski tiks pārbaudītas administratora pretendenta teorētiskās zināšanas un notiks strukturēta intervija.

Atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, administratora pretendenta eksāmenu organizē Maksātnespējas administrācija (MNA) ne retāk kā reizi divos gados. Administratoru pēc administratora eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ MNA direktors.

Pretendenta zināšanas un prasmes pārbauda neatkarīga eksaminācijas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu ministrijas, MNA, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru asociācijas. Eksaminācijas komisijā iekļauj arī Tieslietu padomes noteiktu rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas pārstāvi.

Par administratoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura sasniegusi 25 gadu vecumu, saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi jurista kvalifikāciju vai saņēmusi valsts atzītu izglītības dokumentu par augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesību zinātnēs un ieguvusi zinātnisko grādu, kurai pēc minētās izglītības un kvalifikācijas iegūšanas ir vismaz triju gadu darba pieredze jurista vai tam pielīdzināmā amatā, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī, ir nokārtojusi administratora eksāmenu un kurai ir nevainojama reputācija.

Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursu noklausīšanās par maksātnespēja un administratoru profesionālo ētiku, grāmatvedību un finansēm, civilprocesa sevišķās tiesāšanas kārtību, nodokļiem un to administrēšanu, ekonomiku un komersantu pārvaldi, darba tiesībām un darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, lietvedību un arhīvniecību – kopumā 100 akadēmisko stundu apjomā. 

Jau ziņots, ka, sākot ar 2017.gada 6.janvāri, administratoru kvalifikācijas kontroles funkcija ir nodota valstij – MNA, kā arī neatkarīgai eksaminācijas komisijai. Izmaiņas normatīvajā regulējumā paredz stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, reputācijai un profesionalitātei, kā arī ir ieviesta regulāra administratoru eksaminācija, lai nodrošinātu, ka administratora profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām – sasniegšanu, gan kopumā paaugstinās maksātnespējas procesa efektivitāti.

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?