Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

22:31:56

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Izmaiņas maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesos pēc likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" spēkā stāšanās 2017. gada 6. janvārī

17.01.2017

1. Tiesiskās aizsardzības process – ieviests tā saucamais "brīvā tirgus princips", tas ir: 

1.1. noteikts, ka tiesiskās aizsardzības procesu var uzraudzīt ne tikai maksātnespējas procesa administrators, kā līdz šim, bet jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā (izņemot personas, uz kurām attiecas Maksātnespējas likuma 12.3 panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi), ja par šo personu vienojas kreditoru vairākums (tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona); 

1.2. noteikts, ka atlīdzība tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai tiks maksāta no kreditoru, kuri atbalstījuši tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, līdzekļiem.  


2. Maksātnespējas procesa administratoru profesijas regulējuma izmaiņas: 

2.1. Pēc būtības tiek mainīta līdzšinējā administratoru sertifikācijas kārtība. Atcelta administratoru sertificēšana, ko līdz šim veica biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk - asociācija), nosakot, ka administratoru amatā ieceļ Maksātnespējas administrācijas direktors (lemj arī par atbrīvošanu, atcelšanu un atstādināšanu no amata un amata darbības apturēšanu). Priekšnosacījums iecelšanai amatā ir administratora eksāmena nokārtošana. Pēc iecelšanas amatā Maksātnespējas administrācijas direktoram ir pienākums izdot amata apliecību, kura ir derīga divus gadus. Līdz ar to administratora amatu vairs neapliecina sertifikāts, bet gan amata apliecība; 

2.2. Izveidota neitrāla administratoru kandidātu vērtēšanas institūcija – eksaminācijas komisija. Eksaminācijas komisiju ieceļ tieslietu ministrs. Tajā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu ministrijas, Maksātnespējas administrācijas, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru asociācijas. Eksaminācijas komisijā iekļauj arī Tieslietu padomes noteiktu rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas pārstāvi. Katra no minētajām organizācijām izvirzīs savu pārstāvi, tādējādi novēršot vienas institūcijas ietekmi uz Eksaminācijas komisijas sastāvu. Līdz ar to tiks nodrošināts, ka administratoru amatā tiks iecelti kvalificēti, atbildīgi un godprātīgi jomas profesionāļi;

2.3. Maksātnespējas procesa administratora amatam izvirzīta papildus prasība – nevainojama reputācija. Papildus līdzšinējām prasībām, pie eksāmena kārtošanas tiek pielaisti administratoru pretendenti, kuriem ir nevainojama reputācija. Reputācijas kritērijs netiks vērtēts visos gadījumos, bet eksaminācijas komisija to darīs tikai tad, ja Maksātnespējas administrācijas konstatēs vai saņems ziņas, kas rada pamatotas šaubas par pretendenta reputāciju; 

2.4. Ieviests disciplināratbildības institūts. Proti, izveidota disciplinārlietu komisija, kura izskata disciplinārlietas pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru, un piemēro šīm personām disciplinārsodus. Disciplinārlietu var ierosināt par: 

1) normatīvo aktu būtisku pārkāpumu; 

2) profesionālās ētikas normu būtisku pārkāpumu; 

3) sistemātiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem, ja tos konstatējusi Maksātnespējas administrācija Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā; 

4) pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, ja to konstatējusi Maksātnespējas administrācija Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā;

 5) valstij, parādniekam vai kreditoriem nodarītiem zaudējumiem, ja zaudējumu apmērs pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas un tas ir konstatēts ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu; 

Disciplinārlietu komisija var piemērot vienu no šādiem disciplinārsodiem:

1) piezīmi, piemērojot naudas sodu līdz 150 euro vai bez tā;

2) rājienu, piemērojot naudas sodu no 150 līdz 15 000 euro vai bez tā;

3) atcelšanu no administratora amata.

Disciplinārlietu komisijas sastāvā ir viens Tieslietu ministrijas pārstāvis, divi Maksātnespējas administrācijas pārstāvji, viens Augstākās tiesas priekšsēdētāja norīkots Augstākās tiesas tiesnesis un viens Administratoru asociācijas pārstāvis. Disciplinārlietu komisija izstrādā un pieņem administratoru profesionālās ētikas kodeksu.  


3. Tiesības pārbaudīt ar maksātnespējas procesiem saistītos dokumentus administratora prakses vietā.  

Ar grozījumiem Maksātnespējas likumā tiek paplašinātas Maksātnespējas administrācijas kā maksātnespējas procesu uzraugošās iestādes funkcijas ar tiesībām ierasties administratora prakses vietā un pārbaudīt ar tā lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem saistītos dokumentus. Šāds administratoru uzraudzības instruments palīdzēs efektīvi un vispusīgi izvērtēt administratora rīcību gadījumos, kad ir nepieciešams nekavējoties iegūt noteiktus ar maksātnespējas procesu saistītus dokumentus, kā arī novērsīs iespēju administratoram izvairīties sniegt Maksātnespējas administrācijas pieprasītos dokumentus. Vienlaikus Maksātnespējas administrācijas tiesības ierasties administratora prakses vietā ļaus efektīvi konstatēt un novērst gadījumus, kad administratori neatbilstoši glabā ar maksātnespējas procesiem saistīto dokumentāciju, nenodrošina sasniedzamību prakses vietā, maksātnespējas reģistrā norāda fiktīvu administratora prakse vietas adresi, neatļauti administrē citu administratoru lietvedībā esošos maksātnespējas procesus u.c.


Aicinām rūpīgi iepazīties ar spēkā esošo Maksātnespējas likuma redakciju, kas pieejama http://likumi.lv/doc.php?id=214590.

Aptauja

Vai jutāt uzlabojumus maksātnespējas nozares sakārtošanā 2019. gadā?

Noderīgi