Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

04:20:56

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Administratori Eksaminācija Administratoru pretendentu eksāmens

Administratoru pretendentu eksāmens

06.04.2018.

Maksātnespējas administrācija informē, ka mainīta maksātnespējas procesa administratora eksāmena (turpmāk – eksāmens) otrās daļas, kas paredzēta 2018. gada 9. aprīlī plkst. 10:00, norises telpa (zāle) no zāles "PARĪZE I" uz zāli "BERLĪNE". Eksāmena norises vieta (Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā) un laiks paliek nemainīgs.


>Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. punktam Maksātnespējas administrācija savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicē informāciju par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmena norises laiku un adresi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 32. un 33. punktam administratora eksāmens norisinās trīs daļās katra citā dienā:

1)    pirmā daļa – administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;

2)    otrā daļa – praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;

3)    trešā daļa –  mutiskā pārbaude (administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude un strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas – un kurā uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus.

Ievērojot minēto, Maksātnespējas administrācija informē, ka administratora eksāmena pirmā daļa norisināsies 2018. gada 3. aprīlī, Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".

Reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst.9:50.

Administratora eksāmena pirmās daļa sākas plkst.10:00.

Sekmīgi nokārtota eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums, lai administratora pretendentam ļautu kārtot eksāmena otro un trešo daļu. Maksātnespējas administrācija eksāmena pirmās daļas rezultātu administratora pretendentam paziņo elektroniski vienas darbdienas laikā pēc tā saņemšanas.

Maksātnespējas administrācija informē administratora pretendentu, kurš ir sekmīgi nokārtojis eksāmena pirmo daļu, ka viņš var kārtot eksāmena otro, norādot eksāmena otrajā daļā paredzētā uzdevuma (kāzusa) risināšanai nepieciešamos normatīvos aktu un ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu atbilstoši administratora pretendenta uzvārdam alfabēta secībā.

Administratora eksāmena otrā daļa norisināsies 2018. gada 9. aprīlī, Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".

Reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst.9:50.

Administratora eksāmena otrās daļa sākas plkst.10:00.

Savukārt administratora eksāmena trešā daļa norisināsies:

1)   2018. gada 10. aprīlī, Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā;

2)   2018. gada 11. aprīlī, Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā;

3)   2018. gada 12. aprīlī, Tieslietu ministrijā, Raiņa bulvārī 15, Rīgā;

4)   2018. gada 13. aprīlī, Tieslietu ministrijā, Raiņa bulvārī 15, Rīgā.

Par ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu administratora pretendentam tiek paziņots reizē ar eksāmena pirmās daļas rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 51. punktam.

Administratora pretendents, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas administrācijas pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Ja administratora pretendents nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Ja administratora pretendents neierodas uz eksāmena trešo daļu Maksātnespējas administrācijas iepriekš norādītajā laikā, viņam atļauj eksāmenu kārtot pēc tam, kad pēdējais uzaicinātais administratora pretendents ir sniedzis atbildes eksāmena trešajā daļā.

Komisija administratora pretendentam var atļaut kārtot eksāmena trešo daļu citam administratora pretendentam iepriekš norādītajā laikā, ja attiecīgais pretendents šajā laikā nav ieradies uz eksāmena trešo daļu.

Par palīglīdzekļu izmantošanu eksāmenā norādāms:

1)   kārtojot eksāmena pirmo daļu un mutvārdu pārbaudi, administratora pretendentam ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus;

2)   eksāmena otrajā daļā administratora pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri;

3)   administratora pretendentam ir aizliegts eksāmena laikā izmantot saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikācijas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), sarunāties un traucēt citus administratora pretendentus.

 

02.01.2018.  
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8. punktu Maksātnespējas administrācija organizē maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 5. punktam administratora eksāmenu Maksātnespējas administrācija organizē ne retāk kā reizi divos gados. Pieteikšanās administratora eksāmenam notiek saskaņā ar minēto noteikumu 6. – 11. punktu.  

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. punktam, Maksātnespējas administrācija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena paziņo par pieteikšanos administratora eksāmenam. Maksātnespējas administrācija savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicē informāciju par eksāmena norises laiku un adresi. Administratora eksāmens norisinās trijās daļās: 1. administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests (turpmāk – eksāmena pirmā daļa); 2. praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā (turpmāk – eksāmena otrā daļa); 3. mutiskā pārbaude (turpmāk – eksāmena trešā daļa): 3.1. administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude; 3.2. strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas – un kurā uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus.

ADMINISTRTAORA EKSĀMENA PIRMĀS DAĻAS NORISES DIENA – 2018. gada 3. aprīlis; OTRĀS DAĻAS NORISES DIENA: 2018. gada 9. aprīlis; TREŠĀS DAĻAS NORISES DIENAS: 2018. gada 10. aprīlis, 11. aprīlis, 12. aprīlis un 13. aprīlis. 
ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES VIETA: Rīga.
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018. gada 2. februāris.  

Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas. 

Atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 45. punktam šā likuma noteikumus par administratora amata pretendentu apmācību piemēro, sākot ar 2017. gada 1. jūliju. Apliecinājumi par apmācības kursa noklausīšanos, kurus izsniegusi biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk – Administratoru asociācija), ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām. Administratora amata kandidātam, kuram izsniegtā Administratoru asociācijas apliecinājuma par apmācības kursa noklausīšanos derīguma termiņš ir beidzies laika posmā no 2017. gada 6. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam,ir tiesības kārtot Maksātnespējas administrācijas organizēto administratora eksāmenu tuvākajā tā rīkošanas reizē pēc apliecinājumā norādītā termiņa beigām.  

Lai pieteiktos eksāmenam, administratora pretendents iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu par pieteikšanos eksāmena kārtošanai. 

Iesniegumā administratora pretendents norāda: 1. vārdu, uzvārdu; 2. personas kodu; 3. elektroniskā pasta adresi; 4. tālruņa numuru; 5. ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas; 6. iesniegumam pievienotos dokumentus. 

Maksātnespējas administrācija ar administratora pretendentu sazinās elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja administratora pretendents saziņai ar Maksātnespējas administrāciju vēlas izmantot arī citu saziņas veidu, viņš to norāda iesniegumā par pieteikšanos administratora eksāmenam. Iesniegumam par pieteikšanos administratora eksāmenam administratora pretendents pievieno dzīvesgaitas aprakstu (CV) un šādus dokumentus vai to atvasinājumus: - izglītību apliecinošu dokumentu un, ja izglītība iegūta ārvalstīs, izziņu par to, ka Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds atbilstoši Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktam; - dokumentu, kas apliecina vismaz triju gadu darba pieredzi jurista vai tam pielīdzināmā amatā pēc Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās izglītības iegūšanas (izziņa no darba devēja, amata apraksts un citi); - dokumentu, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja valsts valodas prasmes eksāmens ir kārtots līdz 2001. gada februārim un valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Maksātnespējas administrācijā iesniedzamie izglītības dokumenti; - apliecinājumu par administratora pretendenta apmācības apgūšanu.

 Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos administratora eksāmenam, administratora pretendents ar savu parakstu apliecina, ka: - viņš atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktā noteiktajām prasībām; - uz administratora pretendentu neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi; - maksājums par eksāmena kārtošanu ir veikts; - visa sniegtā informācija ir patiesa un iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumentu oriģināliem.

 Iesniegtos dokumentus administratora pretendentam atpakaļ neizsniedz!

 Maksātnespējas administrācijas direktors mēneša laikāpēc iesnieguma par pieteikšanos administratora eksāmenam saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu administratora pretendentam kārtot eksāmenu. Samaksas kārtība par administratora eksāmena kārtošanu noteikta Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība". 

Atbilstoši minēto noteikumu 1. pielikumam "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" maksa par administratora pretendenta eksāmena kārtošanu ir 185 EUR . Rekvizīti apmaksas veikšanai par administratora eksāmena kārtošanu: Maksātnespējas administrācija 
Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050 
Reģ. Nr. 90001287943 
Valsts kase, kods: TRELLV22 
Konts: LV54TREL2190495013000 

Maksājuma mērķī norādīt "Maksa par administratora eksāmena kārtošanu".  

Vienlaikus ar paziņojumu par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam Maksātnespējas administrācija publicē Eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprināto "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs" (turpmāk – Tēmu katalogs). Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks uzdoti eksāmena jautājumi: http://www.mna.gov.lv/lv/link_part_185/.

      Aptauja

      Ko Tu visbiežāk meklē Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē?

      Noderīgi